top of page

    Науково-дослідна лабораторія проблем соціально-економічного розвитку України функціонує на громадських засадах. Наукова, педагогічна та громадська діяльність лабораторії здійснюється згідно планів роботи, затвердженими Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   

    Основними завданнями наукової роботи центру є:

  – здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на забезпечення потреб держави, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес;

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик;

   – виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на забезпечення освітнього процесу в УДПУ;

   – сприяння у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів;

   – популяризація результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, виставках та інших заходах, у наукових та науково-методичних виданнях, засобах масової інформації та на офіційних сайтах;

   – забезпечення органічного поєднання навчально-методичного та наукового процесу.

   

   Вся діяльність лабораторії націлена на досягнення нових наукових результатів та досягнення при допомозі наукових розробок позитивного господарського ефекту.

   До штатного розпису лабораторії входять: завідуючий (кандидат економічних наук, доцент), старші наукові співробітники (доктори або кандидати наук), молодші наукові співробітники (кандидати наук або аспіранти), лаборант.

   За результатами завершених наукових робіт:

  – оголошуються на засіданні вченої ради університету дані про наукові здобутки та досягнення господарського ефекту. Інформація про діяльність лабораторії публікується в засобах масової інформації;

    – наукові здобутки використовуються молодими вченими для підготовки дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата чи доктора наук;

    – видаються монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації;

    – надсилаються на конкурси студентські наукові роботи.

bottom of page